Strona testowa Elektronicznej książki ewidencji polowania

Strona testowa Elektronicznej książki ewidencji polowania

Koleżanki i koledzy, z uwagi na wiele prób wykonywania wpisów testowych w książce elektronicznej prosimy o wykonywanie testów na przeznaczonej do tego celu witrynie – nie w aplikacji na telefonie.  Poniżej znajduje się link do testowej wersji EKEP. Prosimy wszystkie funkcje testować właśnie na tej wersji. Login i hasło takie samo jak do wersji oficjalnej.  TESTOWA WERSJA EKEP  

Instrukcja elektronicznej książki ewidencji polowania

Instrukcja elektronicznej książki ewidencji polowania

Poniżej przedstawiamy krótki film instruktażowy użytkowania elektronicznej książki Ewidencji.  W związku, iż w naszym okręgu wymagane jest składanie papierowych oświadczeń (to co ostatnio każdy z nas wypełniał) pomijamy krok pierwszy z poniższego poradnika.   Każdy z nas otrzyma od kol. łowczego lub na podanego w oświadczeniu maila, swój indywidualny login oraz hasło – dlatego nie należy wykonywać czynności podanych w pierwszym kroku! Tylko przejść do kroku drugiego, który zaczyna się od 5 minuty.      Drugi film instruktażowy dotyczy osób będących…

Read More Read More

Ustawa przedłużająca kadencyjność organów PZŁ

Ustawa przedłużająca kadencyjność organów PZŁ

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Artykuł 22 ustawy przedłuża kadencyjność organów PZŁ: TREŚĆ ART.22.: W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu: „Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej…

Read More Read More

Możemy polować

Możemy polować

W związku z wprowadzonymi zmianami w Rozporządzeniu Rady Ministrów został doprecyzowany §5, który brzmi następująco w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:„1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lubprowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, lub realizacji zadań mających na celuochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lubprzeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, oraz zakupu towarów i usług z tymzwiązanych;”; Umożliwia to myśliwym pełnoprawne wykonywanie polowania. Mamy nadzieję, że już…

Read More Read More

Zakaz polowania…

Zakaz polowania…

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zakaz przemieszczania się dotyczy także osób wykonujących zadania określone w ustawie prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt: Rozdz. 2. § 5. pkt. 1 . oraz §20. Zakaz obowiązuje do dnia 19 kwietnia 2020 r. źródło: www.pzlow.pl